Corporate Stories

 

Corporate story: de kracht van verbinding

Storytelling People legt de corporate story vast en brengt de belofte van uw bedrijf tot leven. Organisaties met een verhaal zijn toekomstgericht. Dat verhaal maakt duidelijk: wie zijn we, waarin zijn we uniek en wat is onze betekenis? Intern vergroot het de betrokkenheid van de medewerkers; extern verbetert het de reputatie door het creëren van ‘ambassadeurs’. Concrete vorm: een tastbaar, leesbaar en overzichtelijk document, waarin de toepassingen van het centrale verhaal worden doorvertaald naar diverse niveau’s: HR, PR, branding en sales. Het ankerpunt voor de organisatie en basis voor korte en lange termijn denken en doen.

 

Succesvolle methodiek: kernconcept en kernverhaal

De corporate story is het essentiële kernverhaal voor het onderscheidend positioneren van uw organsiatie. Gecontroleerd projectmanagement combineren wij met een dynamisch verhaalproces van co-creatie. Op basis van een gedetailleerd stappenplan en een overzichtelijk storyboard wordt uw verhaal ingevuld.

Wij gebruiken een vaste methodiek die uitgaat van 2 fasen: kernconcept en kernverhaal. In overleg wordt verder bepaald op welke wijze je specifieke doelgroepen bij het verhaal betrekt. Drie storytelling fasen zijn van belang:

  • Het betrekken van de medewerkers bij het verhaal
  • Het betrekken van klanten en consumenten bij het verhaal
  • Het betrekken van stakeholders bij het verhaal

 

Creatie van het verhaal

De corporate story brengt eenheid in de organisatie. Om te komen tot de kern van uw verhaal verdiepen wij ons intensief in uw wereld. Eerst wordt de rationele, instrumentele kant van uw onderneming in kaart gebracht. Maar we onderscheiden ons vervolgens door pure storytelling. Het goud van uw verhaal ligt in de belevingswereld van mensen. In interviews met management, klanten en medewerkers leggen wij waarden, drijfveren en ambities bloot. Deze dialoog leidt tot een authentiek en vernieuwend verhaal.

Corporate-story-verhaal-creatie

Uw rijke verhaalbron brengen wij terug tot essenties. Waar staat u nu, hoe bent u daar gekomen en waar liggen uw kracht en groeipotenties voor de toekomst? Missie, visie, waarden én verhaalconcept komen samen in één compact verhaal. De samenhang en dynamiek van de wereld waarin u opereert worden zichtbaar. Het corporate DNA van uw onderneming ligt vast.

 

Opzet van de corporate story

De communicatievisie van de corporate story baseren wij op de Golden Cirkel: verbinding vanuit de Waarom en helderheid in de Waarom-Hoe-Wat. Dat essentiële communicatieverhaal wordt verwoord in één pagina A4. Wij schrijven altijd corporate stories op maat. Als basis hanteren wij voor een corporate story een indeling in zes hoofdstukken; de totale omvang bedraagt circa 6-8 pagina’s.

De uitdaging

Wat is de uitdaging die voor u ligt? De wereld waarin u opereert, werpt licht op het bestaansrecht en de ambitie van de organisatie.

Waarom-Hoe-Wat

Succesvolle organisaties communiceren vanuit een helder Waarom. Elke organisatie beschikt diverse verhaalelementen helder met elkaar verbonden moeten worden.

Waarom & Persoonlijkheid

Wie zijn wij? Wat betekent de Waarom voor onze identiteit, waarden en organisatiecultuur? Wij vertalen de Waarom van de organisatie naar Persoonlijkheid, Positionering en Perspectief van de organisatie.

Waarom & Positionering

Wie willen we zijn? Wat betekent de Waarom voor onze interne en externe communicatie?

Waarom & Perspectief

Waar gaat de organisatie naartoe? Wat betekent de Waarom voor het toekomstige beleid? De stip aan de horizon wordt helder en inspirerend beschreven. Specifieke positioneringen kunnen aan bod komen.

Onze opgave

Wat is er nodig om de corporate story tot leven te brengen? Welk implementatieplan en storytelling strategie zijn noodzakelijk voor succes in de toekomst?

 

Corporate story: bron van storytelling

Uw corporate story wordt succesvol als uw medewerkers en klanten zich kunnen verbinden met uw verhaal. Zij ‘zijn’ immers het verhaal. Met speciale storytelling trainingen en workshops vertalen wij de basics van het verhaal naar management en interne doelgroepen. Wij bieden met onze OneStory® App verder een krachtige tool om het verhaal online zichtbaar te maken. De OneStory® App maak 1-op-1 communicatie mogelijk en zorgt voor het bouwen van relaties.

Corporate-story-verandering-cultuur

De corporate story wordt een succesverhaal als dat mensen aanspreekt, overtuigt en verbindt. Intern én extern. Niet voor de korte termijn, maar duurzaam. Het dagelijks leven biedt iedere medewerker de mogelijkheid om een verhalenverteller te zijn. Uw medewerkers, van sales tot HRM, integreren de corporate story met de eigen drijfveren, werkzaamheden en verhalen. Ook leidinggevenden worden ambassadeurs van uw verhaal. Het verhaal komt tot leven.

 

Corporate story: bron van verhalen

De corporate story is het kernverhaal dat meerdere verhalen omvat. De corporate zorgt ervoor dat het kernverhaal eenduidig en helder blijft, ook al worden er nog zoveel verschillende deelverhalen en middelen ingezet om intern en extern te communiceren. Doorvertalingen van de corproate story kunnen zijn:

Leiderschap verhaal

Het leiderschapsverhaal verstevigt de positie van de leiders door vanuit corporate stories te communiceren over de grote droom van de organisatie.

Het biedt een concreet kader voor leidinggevenden om intern mensen te informeren, inspireren en motiveren. Intern leidt dit tot een verhoogd ‘wij-gevoel’, zet het de klokken in de organisatie gelijk en geeft het duidelijk zicht op de ambities en doelstellingen die worden nagestreefd.

Organisatie verhaal

Het organisatieverhaal verlevendigt uw verleden, corporate dna en kernwaarden. Met dit verhaal brengt uw tevens beweging in uw organisatie en stuurt u verandering.

Versterkt het vertrouwen van medewerkers en klanten, door verhalen van binnenuit te brengen. Verhalen van klanten en relaties, best practice en case histories, om kernwaarden helder te maken of de visie, ambities en verandering van de organisatie te onderstrepen.

Merk verhaal

Het merkverhaal legt de persoonlijkheid en positionering vast van het merk. Het draagt bij aan een consistente visualisatie naar website en andere communicatietools.

Het merkverhaal fungeert als vastomlijnd kader voor iedereen die bij de marketing en merkbewaking betrokken is. Er kan altijd op terug gegrepen worden door nieuwe medewerkers of bij twijfel over de koers van het merk in wijzigende omstandigheden.

Sales verhaal

De sales story helpt organisaties bij het positioneren van sales, het versterken van de marktpositie, het vergroten van klantimpact en het realiseren van gewenst gedrag.

Winnaars hebben een verhaal. Specifieke sales stories worden opgebouwd uit aansprekende klantverhalen, perspectiefvolle customer journey’s, betekenisvolle klantpersonages en de essentiële verhaalverbindingen met marketing.